Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. (1) písmeno c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") v souladu s § 55b a § 52 odst. 1 a 2 stavebního zákona doručuje návrh Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín a oznámení o konání veřejného projednání veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že veřejné projednání s odborným výkladem se uskuteční

ve středu 26.08.2020 v 17,00 hod

v „Hospůdce SK Postřižín“, Máslovická 103, 250 70 Postřižín.

Návrh Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín bude vystaven k nahlédnutí od 20.07.2020 u pořizovatele MěÚ Kralupy nad Vltavou, stavební úřad, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři č. 221, první patro a na Obecním úřadě v Postřižíně. Návrh Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín bude vystaven na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou pod odkazem https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uzemni-plany-obci-v-orp-kralupy-nad-vltavou/projednavana-uzemne-planovaci-dokumentace/ a na stránkách obce Postřižín pod odkazem http://www.obecpostrizin.cz/.
Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 02.09.2020 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní stanoviska k návrhu Změny č. 3 územního plánu obce Postřižín. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

Jiří Polák
vedoucí stavebního úřadu
v době nepřítomnosti zastoupen
Ladislavou Sobotovou

Celé znění veřejné vyhlášky je zde.

Vyvěšeno: 27. 7. 2020

Datum sejmutí: 26. 8. 2020

Zodpovídá: Ing Štěpánka Jakoubková

Zpět