Navigace

Obsah

Zpět

Veřejné projednání územního plánu Chvatěruby

Celé znění dokumentu ke stažení ZDE

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ OPAKOVANÉHO VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ NÁVRHU

 

územního plánu Chvatěruby

 

Městský úřad Kralupy n. Vlt, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „pořizovatel“), jako úřad

územního plánování příslušný podle § 6 odst.(1) písmeno c), zákona č. 183/2006 Sb., o územním

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon") na základě zadání územního plánu pořídil

v souladu s § 50 odst. 1 stavebního zákona návrh Územního plánu obce Chvatěruby a projednal ho

s dotčenými orgány, krajským úřadem a příslušnými obcemi.

Pořizovatel v souladu s § 52 odst. 1 a § 53 odst. 2 stavebního zákona doručuje upravený a posouzený

návrh Územního plánu obce Chvatěruby a oznámení o konání opakovaného veřejného projednání

veřejnou vyhláškou. Pořizovatel oznamuje, že opakované veřejné projednání s odborným výkladem  

 

seuskuteční

 

ve středu 10.července 2019 v 16,00 hod

na obecním úřadě ve Chvatěrubech.

 

Návrh územního plánu obce Chvatěruby bude vystaven k nahlédnutí od 05.06.2019 u pořizovatele

MěÚ Kralupy nad Vltavou, stavební úřad, Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou, v kanceláři č. 221,

první patro a na Obecním úřadě ve Chvatěrubech. Návrh územního plánu obce Chvatěruby bude

vystaven na internetových stránkách města Kralupy nad Vltavou pod odkazem:

https://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/uzemni-plany-obci-v-orp-kralupy-nad-vltavou/projednavanauzemne-

planovaci-dokumentace/chvateruby/

 

Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených

návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného

projednání tj. do 17.07.2019 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky, ve kterých

musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území

dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě

stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání podle § 50 stavebního zákona změněny.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. K námitkám, stanoviskům

a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo

regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.

 

Jiří Polák

vedoucí stavebního úřadu

v době nepřítomnosti zastoupen

Ladislavou Sobotovou

Vyvěšeno: 30. 5. 2019

Datum sejmutí: 10. 7. 2019

Zpět