Obec Zlončice
Obec Zlončice

VYHLÁŠKA č. 7

1. 1. 1995

VYHLÁŠKA Č. 7

obce Zlončice o místních poplatcích
Obecní zastupitelstvo ve Zlončicích se podle § 36 písm. b) zákona ČNR
č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle §15
zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
a v souladu s ustanovením § 16 cit. zákona o obcích, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Oddíl I
Základní ustanovení

Čl. 1
Obecní úřad Zlončice vybírá tyto poplatky:
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce.
Čl. 2
Správu poplatků uvedených v článku 1 této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad
(dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl II
Poplatek ze psů

Čl. 3
Poplatek ze psů platí vlastníci psů, kteří mají trvalý pobyt nebo sídlo v územním
obvodu obce, a to ze psů starších 6 měsíců.
Čl. 4
Sazby poplatků činí ročně :
Za prvního psa ……………………………………………………………………60 Kč
Za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka ………………….90 Kč
Čl. 5
(1) Poplatek se neplatí nebo jsou od poplatku osvobozeni psi:
a) jejichž vlastníky jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP (zvlášť
těžce postižený s průvodcem), a dále například :
b) kteří patří správci poplatku a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž
zřizovatelem je obec
c) chovaných k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
d) sloužících Policii a městské policii a speciálně cvičených záchranářských a loveckých
psů, pokud mají příslušné osvědčení
e) umístěných v útulcích k tomu určených
f) převzatých z útulku po dobu na převzetí
(2) Nárok na osvobození od poplatku ze psů je vlastník povinen prokázat do 31. 3.
běžného roku (lhůtu stanovení správce poplatku).
(3) Osvobození od poplatku ze psů zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 6
(1) Vlastník psa je povinen podat hlášení k poplatku ze psů do 15 dnů ode dne
vzniku poplatkové povinnosti na předepsaném tiskopise vydaném správcem poplatku.
Je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku do 15 dnů
od jejího vzniku. (Je povinen podat hlášení o skutečnosti, že se stal vlastníkem psa
i v případě, že ještě nevznikla poplatková povinnost).
(2) Vlastník domu nebo organizace, která má k domu právo hospodaření, jsou
povinni na výzvu ohlásit správci poplatku písemně všechny psi v domě chované a uvést
jejich vlastníky.
Čl. 7
(1) Vlastník psa je povinen zaplatit bez vyměření a předem, a to :
a) nečiní-li více než 150,- Kč ročně, nejpozději do 15. 2. každého roku
b) nečiní-li více než 400,- Kč ročně ve čtyřech stejných splátkách, vždy nejpozději
do 15. 2., 15. 5., 15. 8., 15. 11. každého roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek ze psů od
prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, za jednotlivé
měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby, nejméně však
50,- Kč.
(3) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká povinnost platit poplatek ze psů
uplynutím měsíce, ve kterém tuto skutečnost poplatník oznámil správci poplatku.
Zjištěný přeplatek na poplatku ze psů se vrátí, činí-li více než 50,- Kč.
Čl. 8
Správce poplatku vydá vlastníkům psů za úhradu 5,- Kč známky pro psy,
s vyznačením jména obce a evidenčního čísla psa.
Vlastníci psů jsou povinni zajistit, aby psi známky skutečně nosili. Známka je
nepřenosná na jiného psa. Ztrátu nebo odcizení známky je poplatník povinen oznámit
do 15 dnů správci poplatku.

 

Oddíl III
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 9
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt se vybírá od fyzických osob, které jsou
přechodně a za úplatu ubytovány v obvodu zdejší obce za účelem léčení nebo rekreace,
s výjimkou osob, které poplatku nepodléhají nebo jsou od něho osvobozeny podle čl. 11.
Čl. 10
a) Základní sazba poplatku činí 5,- Kč za osobu a každý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu.
b) Týdenní, měsíční, roční paušální částku, kterou stanoví zdejší správce poplatku na
žádost poplatníka.
Čl. 11
Poplatku nepodléhají nebo jsou od poplatku osvobozeny:
a) osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazek ZTP/P a jejich průvodci
b) osoby kterým byl poskytnut rekondiční pobyt podle zvláštních předpisů (§ 135 odst. 4
zákoníku práce )
c) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu
d) a dále například: osoby ubytované v turistických ubytovnách, TJ a sportovních klubů
e) další případná osobní osvobození
Čl. 12
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí poplatník předem za celou
předpokládanou dobu pobytu.
(2) Poplatek vybírá pro správce poplatku ubytovatel, který poskytuje přechodné
ubytování. Ubytovatel za vybraný poplatek ručí. Povinností ubytovatele je vést řádně
knihu ubytovaných pro potřeby kontroly místního poplatku a dbát, aby kniha obsahovala
tyto základní údaje:
– jméno a úplnou adresu ubytované osoby
– datum narození, číslo OP, číslo pasu
– den příchodu a den odchodu
Stránky knih musí být průběžně očíslovány a musí být uváděna pořadová čísla
ubytovaných od začátku do konce roku.
Čl. 13
(1) Ubytovatel je povinen ohlásit do 30 dnů zahájení činnosti (poskytování
ubytování). V roce 1994 ohlásí svou činnost do 30. 9. 1994
(2) Ubytovatel je povinen uvést jméno, příjmení, nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO, jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 14
Ubytovatelé, kteří vybírají poplatek, odvedou vybraný poplatek na účet správce
poplatku (případně v hotovosti), pololetně, nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého
pololetí.

Oddíl IV
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 15
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým se rozumí umístění zařízení k poskytování služeb,
umístění prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa, užívání
tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních
děl.
(2) Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechna náměstí, silnice, ulice,
obecní komunikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, parky, průchody a další prostory
přístupné každému bez omezení.
(3) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické nebo právnické osoby,
které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. Užívá-li tuto část
veřejného prostranství několik uživatelů, odpovídají za zaplacení celého poplatku
společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv
z nich.
Čl. 16
Poplatek se vybírá počínaje dnem, kdy začalo užívání veřejného prostranství, do
dne, kdy poplatník oznámil správci poplatku, že užívání veřejného prostranství skončilo,
zařízení bylo odstraněno a prostranství uvedeno do původního stavu (odstranění lešení,
zaházení výkopu, odvoz materiálu, zrušení stánku, apod.).
Čl. 17
Sazby poplatku činí:
1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním
účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží:
a) za trvalé umístění ročně za m2 3,- Kč
b) za krátkodobé používání na místě k tomuto
účelu určeném (např. tržiště) za m2 a den 2,- Kč
c) za krátkodobé používání místa mimo
tržiště za m2 a den 3,- Kč
Za trvalé umístění těchto zařízení může být poplatek stanoven
paušální částkou.
2. Za použití veřejného prostranství k umístnění reklamního zařízení
všeho druhu ročně, za m2 a den dohodou podle velikosti.
3. Za použití veřejného prostranství k umístění
stavebních zařízení za m2 a den 0,50 Kč
a) Může být stanoven poplatek paušální částkou roční, měsíční, týdenní.
b) Při překročení dohodnuté doby užívání bude poplatek
zvýšen za m2 a den 1,- Kč
4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa
ročně měsíčně týdenní
osobní 300 50 20,- Kč
nákladní a ostatní 600 100 50,- Kč
5. Za použití veřejného prostranství pro provoz
lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí
za m2 a den 5,- Kč
Ročně (měsíčně) 1800,- Kč
6. Za použití veřejného prostranství k umístění skládky stavebního
materiálu při stavbě obytného domu ročně (měsíčně) nebo za m2 a den
a) při dodržení povolené doby stavby ročně 100,- Kč
b) při nedodržení povolené doby za m2 a den 1,- Kč
7. Za použití veřejného prostranství na skládky všeho druhu,
které nebyli povoleny za m2 a den se zpětnou platností,
kdy bylo používání zjištěno 10,- Kč
8. Za použití veřejného prostranství pro kulturní
a sportovní akce za m2 a den 0,50 Kč
9. V ostatních případech bude sazba činit za m2 a den 0,20 Kč
Čl. 18
Poplatek za užívání veřejného prostranství neplatí nebo jsou osvobozeni:
a) uživatelé tohoto prostranství, kteří zde pořádají akci bez vstupného nebo jejichž
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) invalidní osoby, kterým bylo vyhrazeno trvalé parkovací místo na veřejném
prostranství,
c) další případná osvobození.
Čl. 19
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku zvláštní užívání veřejného
prostranství nejpozději v den vzniku poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník je povinen sdělit své jméno, příjmení nebo název právnické osoby,
bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je
podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou
vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.
Čl. 20
(1) Při placení v hotovosti je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití je
poplatek splatný předem před počátkem užívání, nejpozději na místě.
(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí
o vyměření poplatku na účet správce poplatku.

Oddíl V
Poplatek ze vstupného

Čl. 21
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní
akce a akce obdobného charakteru.
( 2 ) Poplatek platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají, tj. hradí náklady
spojené s pořádáním akce.
Čl. 22
Poplatek ze vstupného se neplatí nebo jsou osvobozeny:
a) akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) dále např. sportovní akce pořádané zdejší TJ,
c) divadelní představení konaná ve zdejším divadle,
d) filmová představení konaná ve zdejším kině,
e) další případná osvobození.
Čl. 23
Sazba poplatku ze vstupného činí :
a) 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z kulturních akcí komerčního charakteru,
např. tanečních zábav, estrád, pořadů spojených s tancem, koncertů dechové a taneční
hudby apod., prodejních akcí a akcí obdobného charakteru, např. dostihů.
b) paušální částkou 100 Kč za akce pořádané místní dobrovolnou organizací.
Čl. 24
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku
údaje potřebné ke stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název)
pořadatele, datum, hodina a místo konání akce, účel použití výtěžku. Na výzvu správce
poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou
nebo právnickou osobu která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů
u peněžních ústavů na nichž jsou vedeny peněžní prostředky z její podnikatelské
činnosti.
Čl. 25
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl VI
Poplatek za povolení vjezdu s motorovým vozidlem
do vybraných míst a částí obce.

Čl. 26
(1) Poplatek se vybírá za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do části zdejší obce
(uzemí přírodního parku Dolní Povltaví), kde je jinak vjezd zakázán.
(2) Poplatek platí fyzické i právnické osoby, kterým je vydáno povolení podle odst. 1
před vjezdem (současně s vydáním povolení).
Čl. 27
Sazba poplatku činí 10,- Kč za den.
Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek paušální částkou.
Čl. 28
Poplatek neplatí nebo jsou osvobozeni :
a) fyzické osoby, které mají trvalé bydliště ve zdejší obci a fyzické osoby, které vlastní
nemovitost v obvodu zdejší obce, osoby jim blízké, manželé těchto osob a jejich dětí,
b) osoby, které ve zdejší obci užívají nemovitost ke své hospodářské činnosti,
c) držitelé průkazů ZTP a jejich průvodci,
d) fyzické osoby, které přechodně pobývají ve zdejší obci při výkonu svého povolání
nebo studují na místních školách,
e) organizace, které zajišťují zásobování, opravárenské, údržbářské, zdravotnické
a sociální služby, veřejnou hromadnou dopravu v obci,
f) další případná osvobození.
Čl. 29
Poplatek stanovený paušální částkou je splatný každoročně do 30.6. kalendářního roku.

Oddíl VII
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.


Čl. 30
1) Poplatky se platí na OÚ Zlončice v hotovosti.
2) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku
vždy platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%.
Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
3) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, zvláštním daňovým zákonem
nebo rozhodnutím podle těchto předpisů povinnost nepeněžité povahy, může
správce poplatku uložit pokutu ve smyslu § 37 a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Čl. 31
Správce poplatku může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti zákona v jednotlivých
případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 32
1) Pokud poplatník nesplní svojí oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou obecně
závaznou vyhláškou obce, lze dlužné poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního
roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho
dodatečném stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník
o tomto úkonu spraven.
3) Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž
vznikla povinnost podat hlášení o poplatku nebo v němž vznikla poplatková povinnost,
aniž by zde současně bylo povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.
Čl. 33
Pro poplatkovou povinnost vzniklou před 1. 7. 1994 se použijí předpisy platné před
účinností této vyhlášky.
Čl. 34
Zrušuje se vyhláška o místních poplatcích č.1, 2, 3 ze dne 27.3.1991
Čl. 35
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 1995

 

Louček Jiří
starosta

 

Pokorný Bohumil
zástupce starosty

Zodpovídá: Správce Webu

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
1
28 29 30 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:4
DNES:120
TÝDEN:120
CELKEM:353124

Svátek

Svátek má René

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den nekupování ničeho

Zítra má svátek Zina

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Mezinárodní den solidarity s Palestinským lidem