Obec Zlončice
Obec Zlončice

Aktualizace 22. 9. 2020

Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze (dále jen „správní orgán“ či „KHS“), jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně a místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona:

1. s účinností ode dne 23. 9. 2020 do 31. 10. 2020 (včetně) nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Středočeského kraje spočívající v zákazu osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

 • a. individuální návštěvy knihoven a studoven;
 • b. individuální konzultace;
 • c. zkoušení za přítomnosti nejvýše 10 osob;
 • d. laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci za přítomnosti nejvýše 15 osob;
 • e. klinickou a praktickou výuku a praxi.

 

2. všem poskytovatelům zdravotních služeb na území Středočeského kraje se důrazně doporučuje omezit návštěvy třetích osob u pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková péče, pouze na tyto případy:

 • a. přítomnost třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za současného splnění následujících podmínek:

             i. třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti,

             ii. porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením,

             iii. bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami,

             iv. třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu, 

             v. třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky                               onemocnění COVID-19,

             vi. třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest                              (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje),

 • b. návštěvy nezletilých pacientů,
 • c. návštěvy pacientů s omezenou svéprávností,
 • d. návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

3. všem poskytovatelům sociálních služeb na území Středočeského kraje se důrazně doporučuje omezit přijímání návštěv třetích osob v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě, pouze na tyto případy:

 • a. návštěvy nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 • b. návštěvy uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 • c. návštěvy uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

 

                                                                            Čl. I

                                             Důvod stanovení mimořádných opatření 

Koronavirus SARS-CoV-2 je zcela novým virem, který má velký potenciál exponenciálního šíření nakažlivého lidského onemocnění Covid-19. Za epidemii označujeme zvýšený výskyt nemoci, který je geograficky a časově vymezen. Znamená to, že výskyt jakéhokoliv infekčního onemocnění dosahuje vyšších hodnot v daném místě a čase, než je v místě a čase obvyklé. Šíření infekčního agens v populaci je nejzávažnější u infekcí s mezilidským přenosem. Šíření nemoci vzdušnou cestou, pomocí kapének obsahujících infekční agens, které se dostávají do okolí nemocného při mluvení, dýchání, kašlání a kýchání, patří mezi nejhůře ovlivnitelný přenos nákazy.

Každé šíření infekčního agens má tři základní články: zdroj nákazy, tj. člověk nebo zvíře, cesta přenosu - v tomto případě vzdušná cesta do 2 metrů vzdálenosti - a vnímavého jedince, což je člověk, který onemocnění dosud neprodělal ani proti němu nebyl očkován.

V souvislosti s probíhající pandemií onemocnění Covid-19 a vládou ČR, resp. Ministerstvem zdravotnictví dosud přijatými opatřeními k odvracení jejích bezprostředních dopadů na zdraví obyvatel ČR se ukazuje, že mezi nejdůležitější nástroje, jak ovlivnit vzniklou epidemii a zastavit její nekontrolovatelné šíření, je působit na jednotlivé výše uvedené články epidemického procesu. Zdroj nákazy, tedy člověka vylučujícího virus SARS-CoV-2, lze izolovat a léčit, bohužel k přenosu nákazy u tohoto viru dochází i u osob nevykazujících klinické příznaky onemocnění, proto není možné, aby byli všichni, kdo byli v kontaktu s osobou, u které byl virus zachycen, laboratorně vyšetřeni a včas izolováni. Specifickou ochranou proti onemocnění je očkování, které však v souvislosti s pandemií onemocnění koronavirem SARC-CoV-2 bohužel dosud není k dispozici.

V současné době tak jediným účinným způsobem, jak zabránit přenosu onemocnění, zůstává přerušení cesty přenosu omezením sociálního kontaktu a tam, kde to s ohledem na okolnosti není možné, používáním ochranných prostředků dýchacích cest. Povinnost nosit roušky apod. ochranné prostředky dýchacích cest již v recentní minulosti prokazatelně přispělo k výraznému snížení výskytu onemocnění a ve svém důsledku (spolu s dalšími opatřeními) tak ochránilo vnímavé jedince. Důkazy o vlivu roušek na prevenci přenosu SARS-CoV-2 jsou stále četnější a ochranu nosu a úst doporučují na jejich základě veřejnosti i významné odborné organizace, včetně Světové zdravotnické organizace (WHO), Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC) a Středisek pro kontrolu a prevenci nemocí Spojených států amerických (CDC). Snížení přenosu virů v populaci prostřednictvím nošení roušek je finančně nenákladná intervence, která může zabránit zvýšení úmrtnosti populace a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících se zvýšenou nemocností.

Ke dni 22. 9. 2020 bylo na území Středočeského kraje evidováno 2775 aktivních případů onemocnění, tzn. průměrnou nemocnost cca 200 osob na 100 000 obyvatel. V absolutních počtech je Středočeský kraj v současné době jedním z nejpostiženějších regionů ČR, zejména některé okresy poslední dobou výrazně kopírují neutěšenou situaci v hl. m. Praze, s níž jsou významně demograficky propojeny. Cesty, jak zabránit možnému přenosu této infekce při dosavadní absenci očkovací látky, stále spočívají pouze v omezení možného šíření viru všude tam, kde nelze dodržet optimální vzdálenost 2 a více metrů mezi jednotlivci.

Vzhledem k pokračujícímu značně nepříznivému trendu ve vývoji počtu nakažených na území jednotlivých okresů Středočeského kraje, z nichž naprostá většina (s výjimkou okr. Rakovník a Kutná Hora) již dosahuje hodnot, které značí akutní riziko nekontrolovatelného komunitního šíření nákazy, je dle názoru KHS nutno předmětná opatření ještě dále zpřísnit, aby se podařilo zbrzdit rapidní nárůst počtu onemocnění Covid-19 a zabránit tak riziku jeho exponenciálního šíření, které bez přijetí adekvátních opatření reálně hrozí. K tomuto účelu by mohl jako vhodný doplněk již platných celostátních i regionálních mimořádných opatření na území kraje významně zasaženém pandemií onemocnění Covid-19 účinně posloužit právě zákaz osobní přítomnosti studentů na výuce při studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) s výše uvedenými výjimkami.

Účelem mimořádného opatření je dosáhnout zpomalení nekontrolovaného šíření nemoci Covid-19 napříč populací, k němuž naopak kohorta mladých dospělých podle výsledků epidemiologických šetření (byť neúmyslně) hojně přispívá. Dosud nikdo nedokáže odhadnout chování viru v podzimních měsících, stále je třeba aplikovat opatření, která zabrání riziku zahlcení dostupných kapacit nemocnic. Je nezbytné, aby tato zařízení mohla sloužit pacientům s jinými závažnými diagnózami, jejichž řešení nesnese odklad.

Důvodem k doporučení shora uvedených omezení v provozu zdravotnických zařízení poskytujících lůžkovou péči a vybraných zařízení sociálních služeb poskytujících uživatelům své služby v pobytové formě je snaha co nejvíce ochránit tyto (zdravotně stigmatizované) rizikové skupiny obyvatel před nákazou koronavirem SARS­CoV-2. Riziko zavlečení této virové nákazy do takového zařízení je v tuto chvíli na území kraje s ohledem na aktuální počty nakažených, způsob šíření a specifický průběh onemocnění u pozitivních pacientů v jinak zdravé populaci (většinově asymptomatický či jen s mírnými příznaky) značně vysoké. Zredukováním pohybu třetích osob v daných zařízeních na nezbytné minimum jejich poskytovatelé významně přispějí k ochraně zdraví pacientů a klientů, jimž je zde poskytována péče či služby pobytovým způsobem.

                                                 

                                                                              Čl. II

                                                               Platnost a účinnost

Podle ustanovení § 85 odst. 3 zákona nabývá toto nařízení platnosti dnem vyhlášení, tj. prvním dnem jeho vyvěšení na úřední desce Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze a účinnosti dne 23. 9. 2020 (v 00:00 hod.).

 

                                                                             Čl.III

                                                                           Poučení

Podle ustanovení § 85 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb., jsou všechny obce s rozšířenou působností nacházející se na území Středočeského kraje povinny uveřejnit toto nařízení na všech svých úředních deskách, a dále zajistit uveřejnění tohoto nařízení i na úředních deskách všech obcí ve správním obvodu, pro nějž vykonávají rozšířenou působnost.

                         

                                                                                                                                         Mgr. Tomáš Vodný

                                                                                                                   zástupce ředitele KHS Stč. kraje

 

Celý text znění nařízení je zde:

Datum vložení: 22. 9. 2020 0:00
Datum poslední aktualizace: 6. 2. 2021 0:43

Praktické info

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
1
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:2
DNES:5
TÝDEN:436
CELKEM:414591

Svátek

Svátek má Horymír

Zítra má svátek Bedřich